באר היטב על יורה דעה שמט

סעיף בעריכה

(א) קשורים: והב"ח פסק דאפי' קלועים בתוכם ואינם קשורים אסורים אלא כשאינן קשורים בה כלל דהיינו דתלי בסיכתא מותרים.