באר היטב על יורה דעה שמז

סעיף געריכה

(א) בתשלום: כתב הלבוש ואנו נוהגין להזכיר אפילו פעם הראשון אפילו בתוך הרגל עכ"ל.