באר היטב על יורה דעה קנח

סעיף אעריכה

(א) מסבבין: כתב הש"ך כלומר אין מצוה להרגן אע"פ שהם עוברין על ז' מצות בני נח ומיהו היכא דמקיימי ז' מצות בני נח אסור להורידן. ב"י וד"מ. ומהרש"ל הוכיח ג"כ דפירושו דאסור להורידן וכשתעיין בש"ס פ' א"מ דף כ"ו ע"ב תראה שאין הוכחתו כלום עכ"ל ובט"ז האריך בזה מחולק על הב"י ובנה"כ מתרץ דברי הב"י ע"ש וגזלנים דאורייתא מעלין. כ"כ התוס' ומביאו ב"י.

סעיף בעריכה

(ב) בתורה: וכן המבזה ת"ח או המבזה חבירו בפני ת"ח. הר"ן. וכן אמרינן לקמן סימן רמ"ג ס"ו שאין לו חלק לעולם הבא. ע"כ לשון הש"ך.