באר היטב על יורה דעה שיז

סעיף אעריכה

(א) שניהם:    ר"ל בין הכהן ובין מי שהפקיד הפשוט וכשיפול בו מום יחלקו בין שניהם אלו. ט"ז.

סעיף געריכה

(ב) מוחזק:    ולא אמרינן כיון שהכהן הוא רועה שלו ודאי הקנה לו חצרו כדי שיקנה הכהן את הבכור מיד כשיולד כי ניחא ליה למיעבד מצוה זו גם בממונו שיגדלו בכורותיו של כהן בחצרו וה"ל כשנים שהפקידו דלעיל בס"א אלא במקום פסידא לא אמרינן דניחא ליה למיעבד מצוה וכו' והבעה"ב עדיין מוחזק בו והמע"ה עכ"ל הש"ך.