באר היטב על יורה דעה סא

סעיף אעריכה

(א) ושה:    וכל בהמות טהורות לאפוקי חיה.

סעיף בעריכה

(ב) מפרק:    פי' מסוף הפרק. אישפלד"ה ובל"א קורין ריע"ר.

סעיף דעריכה

(ג) נהגו:    כתב הט"ז והוא הדין אם נהגו עין יפה בצמר ועור בלחיים הוה נמי כן.

סעיף העריכה

(ד) שיפריש:    ואי אתא ליד כהן בהמה שלימה זכה במתנותיה ואי אכלן אחר בתר הכי חייב ודוקא דאתיא שחוטה אבל בחייה לא. ש"ך בשם הר"ן.

סעיף ועריכה

(ה) טריפה:    כתב הש"ך דמשמע בפוסקים דה"ה ספק טריפה פטור דהמע"ה.

סעיף יעריכה

(ו) בדמים:    שאין שום קדושה במתנות רק שהם ממון כהן. ט"ז.

סעיף יבעריכה

(ז) צלי:    דרך גדולה דכתיב למשח' לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים.

סעיף יגעריכה

(ח) לכלבים:    כתב מהרש"ל דוקא היכא שאין ראוים לאכילה כגון שהסריחו או שבאו מבהמות כחושים ורע בשר (אבל בלא"ה לא).

סעיף טועריכה

(ט) אדם:    דממון שאין לו תובעים הוא דיכול לומר לכהן אחר הייתי נותנם.

סעיף טזעריכה

(י) לאכלן:    בטור כתב ואינו חושש שמא גזלן המשלח ופי' הש"ך דר"ל אפילו לכתחילה יכול לקבלן אבל ודאי אפילו גזלן מותר לאכלן דמתנות כהונה נגזלות כדלקמן סעיף ל"א וכן פי' הב"ח.

סעיף יחעריכה

(יא) בחצי:    דשה אפילו מקצת שה דחוששין בודאי לזרע האם אבל תייש הבא על הצביה פטור דמספקא לן אי חוששין לזרע האב והמע"ה וע"ל סימן ט"ז ס"ח.

סעיף כגעריכה

(יב) פטורים:    כתב הש"ך דמוכח מש"ס ופוסקים דדוקא מליתן פטורים אבל אם תפס לוי מתנות מישראל מוציאין מידו דלא כהב"ח.

(יג) חולקים:    כתב הש"ך ולא דמי לסימן שט"ו גבי ספק בכור דפסק רמ"א בפשיטות דמוציאין מיד כהן וסיים וכן הילכתא וכאן לא כתב רק ויש חולקים דשאני התם שהספק הוא בגוף הענין שנחלקו בו הלכך מספק אין לכהן שייכות בו דכל כמה דלא מייתי ראיה אוקמי' אחזקת מרא קמא וחזקת רוב בהמות דאינן בכורים משא"כ כאן שהספק הוא אם לוים חייבים מצי הכהן לומר כל כמה דלא אייתית ראיה דלא איקרי עם המתנות שלי.

סעיף כהעריכה

(יד) והמשתתף:    כתב הט"ז ואין להקשות מ"ש מצבי הבא על התיישה דחייב בחצי מתנות ה"נ חציו של ישראל לחייב י"ל דהתם כל שיות שבו חייב דבכה"ג מיקרי כל שה אבל הכא דמקצת שה פטור כה"ג לא אמר רחמנא הר"ן ותוס'.

(טו) ובעובד כוכבים:    דסתם עובד כוכבים מרבה דברים ומודיע לכל שהוא שותף.

(טז) פטור:    דכיון דאינו מחייב משעת זביחה וההיא שעתא לית ברירה אע"ג דרוב בהמות כשרות הן לא אזלינן בממון אחר הרוב גם טריפות הריאה שכיח. ט"ז.

סעיף כועריכה

(יז) שהוא:    אפילו חלק א' מאלף.

סעיף כחעריכה

(יח) דינר:    ע"ל סימן של"א.

סעיף כטעריכה

(יט) ע"מ:    כ' הט"ז דצ"ע דבחושן משפט סי' רי"ב פסק המחבר דאם אמר על מנת הוי שיור והש"ך מחלק דשאני התם שהקרקע בחזקת בעליה עומדת עדיין ע"ש.

סעיף לאעריכה

(כ) לשלם:    ומ"מ לצאת ידי שמים חייב כדלעיל סט"ו.

סעיף לבעריכה

(כא) במשקל:    כתב הט"ז פי' הלוקח שקלן והרי הגזלה אצלו אבל שקלן המוכר יש לכהן הברירה אם ליקח מהמוכר או מהלוקח.

סעיף לגעריכה

(כב) ספק:    אבל לענין איסור חלה בסימן ש"ל חייב מספק.