באר היטב על יורה דעה שצח

סעיף אעריכה

(א) בשבעה: שהם אביו ואמו בנו ובתו אחיו ואחותו בתולה ואשתו נשואה.

(ב) דרבנן: והכי קי"ל כמ"ש בסי' שצ"ט סי"ג.