פתיחת התפריט הראשי

סעיף געריכה


(א) חייבים:    דהוה ליה מצות עשה שאין הזמן גרמא ועוד דכתיב למען ירבו ימיכם והנהו נמי בעי חיי.