באר היטב על יורה דעה רצח

סעיף בעריכה

(א) שרי:    כ' הש"ך ובמדינותינו נוהגין היתר בבגד קנבוס כי הוא מצוי לרוב וכתב הב"ח דכיון שמצוי נוהגין היתר אע"פ שלא נמצא מי שמכירו להבין שהוא בגד קנבוס כ"א על המעט כו' ע"ש שהאריך עכ"ל.