באר היטב על יורה דעה קנד

סעיף אעריכה

(א) תיילד: מבואר הוא דתרתי בעינן גבי הולדה ג"כ דהיינו שיהו אחרים עומדים ע"ג ויהיה דוקא בבית ישראל. ט"ז.

(ב) מומחית: ולא אמרינן דלא מרעה נפשה כדלקמן סי' קנ"ה ברופא מומחה כ"כ ב"י וכ' ב"ח הטעם דמילדת יכולה לומר נפל היה וכה"ג תמיה לי דבירושלמי פ' א"מ קאמר כי היכי דברופא אומן מותר ה"ה במילדת חכמה וכן בשום פוסק לא נזכר במילדת מומחית דאסור וצ"ע עכ"ל הש"ך וע"ל סי' פ"א ס"ז בהג"ה.

סעיף בעריכה

(ג) בשכר: כ' הט"ז וליכא כאן משום איבה דאם פנויה היא יכולה למימר בעינן לאנסובי ואי א"א היא יכולה למימר לא קא מזדמנא באפי גברא. ואיתא בירושלמי הא דישראלית לא תניק עובד כוכבים משום כו' ע"ש. אמר רב אסי הדא אמרה שאסור ללמדו אומנות ע"ש.

(ד) ובחול: אבל לא בשבת דליכא איבה דיכולה לומר נשי דידן דמינטרי שבתא מחללין עלייהו שבת דידכו דלא מינטרי שבתא לא מחללין בשבילייכו.