באר היטב על יורה דעה שנו

סעיף אעריכה

(א) יחדו: ל"ש מעות או שאר דברים ינתנו ליורשיו ולא משום דקניה ליה זה המת בגבייה בעלמא אלא משום דזילותא הוא אחיל ליה ליורשיו וע"ל סימן רנ"ג ס"ו.