באר היטב על יורה דעה שיא

סעיף אעריכה

(א) שדומה:    ויש לחוש שימכור בשר עגל בכור תם ויאמר של צבי הוא.

(ב) טווי:    וכ"ש אם הוא אריג שיש טירחא יותר וזהו הטעם בעורות עבודים שאינו מטריח לעבוד עור בכור תם. ט"ז.