באר היטב על יורה דעה רפד

סעיף בעריכה

(א) צחות:    וכ' הש"ך מיהו בירושלמי פ' בתרא דמגלה משמע קצת דאפילו בכה"ג אסור (ודוקא בכתב אשורית) וכ"כ יש פוסקים.