באר היטב על יורה דעה קפ

סעיף אעריכה

(א) וממלא:    וה"ה כותב בצבע תחלה ואח"כ שורט במקום צבע. ב"ח.

סעיף בעריכה

(ב) פטור:    כתב ב"י דנלמד מהקפת ראש דלקמן סי' קפ"א ולפ"ז כי היכא דהתם איסורא מיהא איכא אע"פ שלא סייע ה"ה הכא. ש"ך.

סעיף געריכה

(ג) אפר:    פי' אפי' אפר כירה שהיא קשה ומקעקעת מקום המכה והרושם נראה שם אחר זמן אפ"ה מותר דמכתו מוכיח עליו ואפילו לאחר שחיתה המכה מ"מ נשאר שם רושם המכה וכ"ש עפר בעלמא דמותר. ט"ז.

סעיף ועריכה

(ד) שרי:    והב"ח כתב דאיסורא מיהא איכא אפי' על צער אחר.

סעיף זעריכה

(ה) שאוסר:    בעושה כן על המת אבל אם עושה כן בשביל התורה כלומר אדם גדול שמת ומצטער על התורה מותר. הרא"ש והטור.