באר היטב על יורה דעה קמד

סעיף אעריכה

(א) ישראל: ומשמע דאליל של ישראל אפ' מכרה העובד כוכבים הדמים אסורים דהא דמי עבודת כוכבים של ישראל הן. ש"ך.

(ב) וע"ל: שם משמע דדוקא בידוע ודאי שמכרה לקנות צרכי עבודת כוכבים אסור ואפשר שסמך על מ"ש כאן מיהו במרדכי פ' א"מ כתב מותר לקבל הדמים אם לא אמר המתן עד שאמכור אליל עכ"ל הט"ז (ובנה"כ כתב שיש לחלק בין יי"נ לעבודת כוכבים וכ"כ שם בסי' קל"ב ע"ש).

סעיף בעריכה

(ג) מותרים: כתב ר' ירוחם משמע להדיא דוקא לאחרים אבל לאותו ישראל לעולם אסורים משוס קנס עכ"ל ויש לתמוה על המחבר דכתב סתם הדמים מותרים ש"ך וכתב הט"ז ובסי' קל"ב כ' המחבר שאפילו לא מכרן העובד כוכבים אלא כיון שמשכן העובד כוכבים אצלו קודם שיתן הדמים מותר דקי"ל משיכת עובד כוכבים קונה וכו' ואם כן תימה על הש"ע שלא פסק כאן להיתר רק במכרן לאחר עד כאן לשונו.