באר היטב על יורה דעה רנה

סעיף בעריכה

(א) זקן:    או שיש לו בנות רבות ואינו יכול להשיאן ולפרנסן אא"כ יטול. סמ"ג וסמ"ק.