באר היטב על יורה דעה קנ

סעיף בעריכה

(א) שנראה: כתב הגהת פרישה ולפי מאי דקי"ל דכל דבר שאסור משום מראית עין אפי' בחדרי חדרים אסור ה"ה כאן אפי' אין שום אדם רואהו אסור ועיין מה שכתב באו"ח סי' ש"א סמ"ה וסי' ש"ה סי"א.

סעיף געריכה

(ב) פרצופות: כ' הט"ז דיש להחמיר אפילו אם הפרצוף אינו עומד בפני עבודת כוכבים.