באר היטב על יורה דעה שנט

סעיף בעריכה

(א) למנוע: כלומר אף על פי שכ' בס"א שנהגו לצאת אחר המטה ואין לשנות מ"מ לא ילכו לבית הקברות אחר המטה שאם עושים כן גורמים רעות לעולם ח"ו עכ"ל הש"ך.