באר היטב על יורה דעה קפא

סעיף אעריכה

(א) ללחי:    אצל האוזן וזה אסור אפילו למי שהוא קרוב למלכות ט"ז לדעת הטור.

סעיף געריכה

(ב) כעין:    שגוזז במספרים סמוך לבשר כעין תער. ש"ך.

סעיף העריכה

(ג) מסתפקים:    בלבוש השמיט זה ולא כתב רק הסברא ראשונה וכ"נ דעת הב"ח.

סעיף חעריכה

(ד) אסורים:    מחמת ספק.

סעיף יעריכה

(ה) הגרון:    והב"ח כתב דצריך ליזהר שלא יגלח תחת הגרון כלל לא בתער ולא במספרים כעין תער (מיהו הא ודאי שרי כשאינו מגלח סמוך לבשר לגמרי אלא מניח קצת שער דאין כאן השחתת זקן וכ"כ בס' זכרונות דף ל"ט שלא להסתפר אלא ע"י מסרק של ספרים שבזה אין המספרים נוגעין בבשר כלל והאר"י ז"ל לא היה מגלח כלל לא בתער ולא במספרים לא בשום מקום כלל זולת בשיער שעל השפה המעכב האכילה היה חותך במספרים. גם היה נזהר שלא ליגע בזקנו שמא יעקר ח"ו ב' משערותיו ונמצא פוגם ועוקר צינור א' ח"ו) אבל הש"ך תפס דברי הרב עיקר והבו דלא לוסיף על החומרא עכ"ל.

סעיף יאעריכה

(ו) כלל:    בכלל זה גם השפה העליונה שלדעת ר"ת בטור שני גבולי השפה הם מהפאות. ט"ז.