באר היטב על יורה דעה שנג

סעיף בעריכה

(א) מטתו: אבל לפניו ע"ג קרקע או ספסל משמע בטור לעיל סימן שמ"ד מתשובת רב האי שמותר וכ"כ בפרישה עד כאן לשון הש"ך.

סעיף דעריכה

(ב) בחיק: וכתב בא"ז דאם רצו להוציאו במטה הרשות בידן.