באר היטב על יורה דעה שיט

סעיף אעריכה

(א) ומרובו:    פי' הש"ך דאף כשחתך אבר אבר והשליך לכלבים מ"מ מה שיוצא אח"כ מרובו ואילך חייב קבורה אבל מה שיצא כבר אף שיצא אח"כ רובו א"צ קבורה למ"ד להבא הוא קדוש וכ"מ בתוס' עכ"ל.

(ב) למפרע:    ומה שמחתך קודם שיצא הרוב השליך לכלבים ומרוב ואילך צריך קבורה. ש"ך.

סעיף בעריכה

(ג) נתקדש:    והמכירה לעובד כוכבים אינה מכירה.

סעיף געריכה

(ד) דקדוש:    לטעמייהו אזלי דס"ל להבא קדוש. ש"ך.

סעיף דעריכה

(ה) אחריו:    כתב הש"ך דלדעת הרב צ"ל דכאן מיירי שלא נולד אח"כ כולו אלא שחציו הנשאר יצא דרך דופן כו' אבל אם אחר שיצא חציו ברוב אבר יצא כולו ואחר זמן ילדה ולד פשיטא שהוא פטור מבכורה דמה בכך שמתחלה יצא חציו ברוב אבר ס"ס אח"כ נולד כולו וזה פשוט עכ"ל.