באר היטב על יורה דעה שז

סעיף אעריכה

(א) להפשיט:    אפי' בעל מום דנראה כבזיון כאלו מוכרן לצורך מפוח בעודם על הקדשים. ט"ז.

סעיף בעריכה

(ב) למכרו:    דשמא יהיה טרפה אח"כ ומהרש"ל אוסר למכור לעובד כוכבים וכן מסיק בתשובת מהרי"ל בשם מהרי"א וכ"כ מהר"מ מטיקאטי"ן עכ"ל הש"ך (ואם מת הבכור נוהגין לקבור בסדין בבה"ק וצריך לקברן מעט בעומק פן יבא לחטט אחריהם).

סעיף געריכה

(ג) אפי':    פי' לא מיבעיא לכהן אלא אפי' לישראל אבל לעובד כוכבים אסור. ש"ך.

(ד) סחורה:    וע"ל סי' קי"ז מדברים האסורים לעשות בהם סחורה.