באר היטב על יורה דעה קפב

סעיף אעריכה

(א) היו מכין:    משום לא ילבש גבר שמלת אשה שדרשו חז"ל דלאו דוקא שמלת אשה אלא ה"ה שאר תיקוני אשה לנוי וליופי וע"ל סי' קנ"ו ס"ב.

(ב) שרי:    במקום שמעבירין אותו גם האנשים.

סעיף בעריכה

(ג) שמותר:    דודאי לרפואה קמכוין דאי ליפוי אדרבה ניוול הוא לו ואפשר דאפי' במפרש דליפוי קא עביד לא משגחינן ביה אלא אמרינן ודאי לרפואה קעביד ב"י וכ"כ הב"ח רק שנראה מדבריו כחולק אמפרש דליפוי קעביד ע"ש ש"ך.

סעיף העריכה

(ד) עדי:    כ' הט"ז משמע דרך עידוי וקישוט אסור אבל אם עושה כן מפני החמה או צנה וגשמים אין איסור והב"ח כ' שיש לאסור את זה והשומע לו תע"ב כי יש הרבה מכשולות ח"ו ע"י זה כשהולכים יחד בלי היכר איש ואשה ולענין שמחת פורים עי' באורח חיים סי' תרצ"ו.

סעיף ועריכה

(ה) לבנות:    שזהו נוי אשה אבל איפכא שהיו שחורות וצבע אותם לבנות שרי אפילו לכתחלה כ"כ ב"י.