פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על יורה דעה שלה

סעיף אעריכה


(א) ימים:    פירש הב"ח הטעם כי היכי דלא ליתרע מזליה להטיל עליו שם חולה (כדאיתא בנדרים דף מ') אבל קרובים וחברים שנכנסים תמיד בביתו ליכא הרגשה כ"כ ומ"ה כשקפץ עליו החולי נכנסים גם הרחוקים מיד.

סעיף ועריכה


(ב) לבא:    ובאורח חיים סימן רפ"ז מסיים המחבר ורחמיו מרובים ושבתו בשלום וכ"פ הב"ח ע"ש.