באר היטב על יורה דעה שלז

סעיף אעריכה

(א) מודיעין: ואפי' נודע לו אין מצווים לו לקרוע שמא תגדל דאגתו כ"כ הב"ח בשם הר"ן.

(ב) מספידין: אפי' על מת שאינו קרובו של חולה דכיון שרואה החולה שזה הפלוני מת ובוכין ומספידין עליו בפניו נשבר לבו מפחדו שמא ימות גם הוא עכ"ל הש"ך בשם הב"ח.