באר היטב על יורה דעה רס

סעיף אעריכה

(א) וגדולה:    לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל ולא ימול כמו שכתוב בסימן שאחר זה. ש"ך.