באר היטב על יורה דעה שפט

סעיף אעריכה

(א) שעה: כלומר זמן מה וא"צ שעה זמניות וכן משמע בפוסקים וכן נוהגין ולא כמ"ש בלבוש שעה או שתים ואולי גם הוא לאו דוקא קאמר עכ"ל הש"ך וכתב הב"ח דהמכובס במים לבד ולא בנתר וחול אין צריך להלבישו אחר תחלה ופשיטא דשרי לאחר ז' מיד.

(ב) להרויח: לאפוקי לטיול. ועיין באורח חיים סי' תקל"א.

(ג) לגלח: וה"ה כאן לכבס. ש"ך.

סעיף דעריכה

(ד) לכבס: הטעם משום דאסור בעשיית מלאכה. ש"ך. וכ' מהרש"ל עיין באו"ח סי' תקנ"א שהיתר פשוט לכבוד שבת לפרוש על השלחן המטפחת המכובסת.