פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) במת: אפי' נפל כדאיתא בפ' בתרא דאהלות שמא קברו בו נפלים. ט"ז (אבל טומאת נבילות ושרצים אין הכהן מוזהר מליגע בהן) (בה"י).


(ב) לגולל: הוא אבן שנותנים על הקבר לציון. ודופק היינו שלפעמים סומכין האבן באבנים קטנים טור (ורש"י פי' גולל זה כיסוי הארון ודופק הוא דופן של צדדים. כתובות דף ד').


(ג) המיסך: (אע"פ שאין כאן אלא ספק טומאה הכהן מוזהר עליו) ומוכח מכאן דאילן המיסך על המת דיוכל לעמוד תחת ענפיו שאינם מאהילין על המת דהרי כאן לא נאסר לעמוד תחת האילן אלא מטעם דאינו ידוע תחת איזה פרישה.