באר היטב על יורה דעה שח

סעיף אעריכה

(א) בגיזה:    בין תם בין בעל מום ואפי' הצמר מסובך כן מוכח בסי' שכ"א ס"ט. ט"ז.

סעיף געריכה

(ב) לתלוש:    בש"ס איתא ובלבד שלא יזיזנו ממקומו ופירש"י הטעם מפני שלא יאמרו מום עביד בקדשים אלא יניחנו מסובך עם הצמר מכאן ומכאן.

סעיף דעריכה

(ג) אסורות:    בהנאה וע"ל סי' ק"מ.

סעיף העריכה

(ד) ברוב:    כתב רש"י סוף תמורה ואי קשיא הא דאמרי' במס' נדה בגד שארג בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים ואמאי לא ליבטל האי חוט ברוב לאו פירכא היא דבכלאים לא אמרי' בטל ברוב דעיקר האיסור ע"י תערובות הוא ולא שייך בהו ביטול ברוב ע"כ ואין להקשות ממ"ש הטור בסי' ש"ג בכלאים דרבנן דינתק חוט א' ואמאי לא בטיל ברוב דהא דרבנן היא י"ל דלענין ביטול ברוב שוינהו רבנן כדאורייתא דכל שישנו בעין אוסר כמו מן התורה דמה דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון משא"כ כשמסיר א' דאפשר דאינו בעולם בזה הקילו. עכ"ל הט"ז.