באר היטב על יורה דעה ז

סימן זעריכה

סעיף אעריכה

(א) אבן: ופי' הט"ז בתלוש מן הקרקע מיירי.

(ב) ברגלו: וכתב בש"ך לפי דעת המחבר משמע דגלגל שמסבב ברגלו או בידו מותר לכתחלה כשהוא תלוש אבל מהרש"ל והב"ח פסקו דאסור לכתחלה.

(ג) פסולה: והטעם משום דבעינן כח גברא.

(ד) שנייה: פי' בשנייה שחט.

(ה) בהילוכן: וכתב בש"ך ושניה בכלל פסולה.