באר היטב על חושן משפט

על שולחן ערוך חושן משפט הושלם מאת ר' זכריה מנדל בן אריה לייב מבעלז

הלכות דיינים

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד כה | כו | כז | כח

הלכות עדות

כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח

הלכות הלואה

לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד

הלכות טוען ונטען

עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו

הלכות גביית מלוה

צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו

הלכות גביית חוב מהיתומים

קז | קח | קט | קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים

קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז

הלכות אפותיקי

קיז | קיח | קיט | קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובו

קכא

הלכות הרשאה

קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח

הלכות ערב

קכט | קל | קלא | קלב

הלכות חזקת מטלטלין

קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט

הלכות חזקת קרקעות

קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב

הלכות נזקי שכנים

קנג | קנד | קנה | קנו

הלכות שותפים בקרקע

קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | קסו | קסז | קסח | קסט | קע

הלכות חלוקת שותפות

קעא | קעב | קעג | קעד

הלכות מצרנות

קעה

הלכות שותפים

קעו | קעז | קעח | קעט | קפ | קפא

הלכות שלוחין

קפב | קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח

הלכות מקח וממכר

קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב | רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | ריג | ריד | רטו | רטז | ריז | ריח | ריט | רכ | רכא | רכב | רכג | רכד | רכה | רכו

הלכות אונאה ומקח טעות

רכז | רכח | רכט | רל | רלא | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט | רמ

הלכות מתנה

רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | רמט

הלכות מתנת שכיב מרע

רנ | רנא | רנב | רנג | רנד | רנה | רנו | רנז | רנח

הלכות אבידה ומציאה

רנט | רס | רסא | רסב | רסג | רסד | רסה | רסו | רסז | רסח | רסט | ער | רעא

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים

ערב

הלכות הפקר ונכסי הגר

רעג | רעד | ערה

הלכות נחלות

רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | רפב | רפג | רפד | רפה | רפו | רפז | רפח | רפט

הלכות אפוטרופוס

רצ

הלכות פקדון

רצא | רצב | רצג | רצד | רצה | רצו | רצז | רצח | רצט | ש | שא | שב

הלכות שומר שכר

שג | דש | שה

הלכות אומנים

שו

הלכות שוכר

שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | שיד | שטו | שטז | שיז | שיח | שיט

הלכות חכירות וקבלנות

שכ | שכא | שכב | שכג | שכד | שכה | שכו | שכז | שכח | שכט | של

הלכות שכירות פועלים

שלא | שלב | שלג | שלד | שלה | שלו | שלז | שלח | שלט

הלכות שאלה

שמ | שמא | שמב | שמג | שדמ | שמה | שמו | שמז

הלכות גניבה

שמח | שמט | שנ | שנא | שנב | שנג | שנד | שנה | שנו | שנז | שנח | שנט | שס | שסא | שסב | שסג | שסד | שסה | שסו | שסז | שסח | שסט | שע | שעא | שעב | שעג | שעד | שעה | שעו | שעז

הלכות נזיקין

שעח | שעט | שפ | שפא | שפב | שפג | שפד | שפה | שפו | שפז

הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשין

שפח

הלכות נזקי ממון

שפט | שצ | שצא | שצב | שצג | שצד | שצה | שצו | שצז | שצח | שצט | ת | תא | תב | תג | תד | תה | תו | תז | תח | תט תי | תיא | תיב | תיג | תיד | תטו | תטז | תיז | תיח | תיט

הלכות חובל בחבירו

תכ | תכא | תכב | תכג | תכד | תכה | תכו | תכז

ראה גם