באר היטב על חושן משפט קסו

סעיף אעריכה


(א) לגינת:    כתב הסמ"ע דנקט לגינה ולא לחצירו משום דכותל חצר שביניהן מסתמא נבנית משל שניהן משא"כ בכותל גינה דאין מחייבין אותו לבנותו בכ"מ כמ"ש הט"ז בריש סימן קנ"ח גם בכותל חצר אין מדרכן לפנות האבנים משם אלא לחזור ולבנות מהן מיד כותל אחר עכ"ל (והט"ז כתב דנקט גינה לרבותא דאפילו בגינה צריך לפנות בסמוך לה ולרש"י דפי' שנפל לתוך הגינה הוי נמי רבותא דאפי' תוך הגינה מן הצד חייב לפנות עכ"ל).


(ב) ופינה:    ז"ל הסמ"ע פי' אפי' פינם שלא בפניו ועד"ר שם כתבתי טעם הדברים שכן הוא דעת כל הפוסקים והוכחתי כן מדבריהם ולא כב"י שתמה על הטור וכ' שלדעת הרי"ף והרא"ש צריך שיפנה דוקא בפניו ע"ש ע"כ והש"ך כ' דהנ"י פרק הבית והעלייה כתב בשם כל המפרשים דבעי דוקא פינם בפניו ע"ש וכן נ"ל עיקר והב"ח כ' כסמ"ע ולא כהנ"י וצ"ע עכ"ל (ועמ"ש הט"ז בזה).