באר היטב על חושן משפט שפד

סעיף אעריכה


(א) בורו:    נ"מ לפטור בו כלים שנשברו כדין בור שיתבאר לקמן סי' ת"י סכ"א. סמ"ע.

סעיף געריכה


(ב) הבנאי:    עיין בתשובת רשד"ם סי' רצ"ב.