באר היטב על חושן משפט שכא

סעיף אעריכה


(א) מלמד:    הסמ"ע האריך הרבה לסתור דברי הרמ"א בזה והש"ך דחה דבריו ע"ש ובתשובת ראנ"ח סי' ל"ח ובתשו' רש"ך ס"ב סי' צ"ח.

סעיף בעריכה


(ב) זה:    נראה לי דלא בעינן שלשתן דהיינו עומד בתוכו ואומר זה וגם יזכרהו בשם בית השלחין אלא אפי' עומד חוצה לו ואומר בית השלחין זה אני משכיר לך ג"כ קפידא הוא דאל"כ לא הל"ל אלא שדה זה אני משכיר לך ומדקפיד ואמר ליה שדה זה וגם אמר בית השלחין ש"מ דלדוקא ולקפידא אמר כן ובס"א מיירי דלא א"ל בית השלחין אלא שדה זה אני משכיר לך ובזה דוקא אמרינן אע"ג דבשעת השכירות היה בית השלחין וגם מעיין בתוכו י"ל דלא קפיד ע"ז ואינו מנכה לו והשתא א"ש דסיים הטור והמחבר הכא וז"ל לפיכך אם לא היה עומד בתוכו כו' ולא כת' רבותא דאפי' עומד בתוכו וגם אמר בית השלחין אני משכיר לך דאפ"ה אינו מנכה לו כיון דלא אמר ג"כ זה אלא ודאי באמר ליה זה הוי כעומד בתוכו. ועומד בתוכו הוי כאמר ליה זה דאין מעליותא לעומד בתוכו אלא שיראה לפניו שהוא בית השלחין שיש בו מעיין וה"ה בא"ל זה וראוהו לפניו. סמ"ע.


(ג) נשאר:    דמצי למימר ליה עדיין שם בית האילן עליה ועוד שעתה שעומדין מרווחין יגדל בהן פירות יותר ממה שגדלו עליהן כשהיו עומדין תכופין. שם.