באר היטב על חושן משפט קעט

סעיף אעריכה


(א) הידוע:    עיין בתשו' רשד"ם סי' י"א וסי' קס"ד ובתשו' מהרי"ט סי' ע"א ובתשו' רש"ך סי' קפ"ה.


(ב) רב:    משום דשותפין לא קפדי אהדדי ואע"ג דכתבתי בסי' קנ"ז דבזמן רב רגילין להקפיד מ"מ כיון דניכר וידוע הוא דדבר זה בשותפות היה עדיין היא בחזקת שניהן ואמרינן דלא קפדי עד שיוודע שחלקו עכ"ל הסמ"ע ולא כת' שם כלום (א"ה ע"ש בפרישה סי"ג שם תמצאנו) ונראה שכוון למ"ש הטור שם ושהו ברשותו זמן רב כו' והיינו כמ"ש התוס' ריש ב"ב דבשהה זמן רב רגילין להקפיד ויכול לטעון לקוח ואיני מבין מ"ש הסמ"ע כיון דניכר כו' דמה בכך שהי' של שותפות כיון שרגילין להקפיד והגע עצמך היכא שהי' ידוע שהוא של חבירו לבדו נאמן לטעון לקוח כ"ש של שניהן ומה בכך שהוא שותף הרי הוא מקפיד ועוד דהא בכותל נמי הוי של שניהם אלא נ"ל דהטור מיירי בזמן רב שאין רגילין להקפיד והתוס' מיירי בזמן רב יותר שרגילין להקפיד וכמ"ש בסי' קנ"ז ס"ה ע"ש עיין בתשו' ראנ"ח סי' קכ"ב ובתשובת מבי"ט ח"א סי' ע"ג ובשאלות השניות סי' צ' דף קמ"ג וח"ב סי' קמ"ט ובתשובת ר"י לבית לוי סוף סימן כ"ג עכ"ל הש"ך (ועמ"ש הט"ז בזה).


(ג) בראיה:    (ושני שותפים שנשתתפו בקנין ובשבועה ואמר אחד מהם בתוך הזמן שהסכימו לחלוק ומחלו השבועה זה לזה והשני מכחישו מה יהא בדינם עיין תשובה ע"ז באורך בס' בני חיי להגהת הטור אות ג' והביא שם גם תשובת מהריב"ל בענין זה ע"ש).