באר היטב על חושן משפט שכח

סעיף אעריכה


(א) דכתב:    כיוצא בזה כת' הטור והמחבר לעיל סוף סימן מ"ב והטעם כיון דרגילין לכתוב כן כל המקבל סתם על דעת הנהוג מקבל וה"ל כתנאי ב"ד דצריך לקיימו עכ"פ.

סעיף בעריכה


(ב) מגיע:    וכתב הב"ח ואינו מנכה לו כחשא דארעא ע"ש.