באר היטב על חושן משפט רצט

סעיף אעריכה


(א) שלו:    פירוש אפילו חצי הפקדון. ודוקא ליתן לו הפקדון או ההלוא' א"צ אבל יכול לתבעו ולירד עמו לדין על חלקו אף שאין חבירו בעיר אם יש כפירה ביניהן כ"כ הסמ"ע וע"ש.