באר היטב על חושן משפט שמג

סעיף אעריכה


(א) כשיכלה:    כבר כתבו הט"ו בסוף סימן ש"מ והטעם שכתבו הטור ב"פ הוא דהתם אשמועינן דאפי' שלחו ע"י שלוחו ונאנסה בדרך לא קאמר דה"ל תחלתו בפשיעה בשליחתו ע"י שליח וסופו באונס וליחייב באונסין והכא קמ"ל דאפי' היא עדיין בביתו מ"מ חייב בגניבה ואבידה כש"ש והמחבר דכתב ב' הדינים בסוף סימן ש"מ צ"ל דנמשך אחר לשון הטור כאן. סמ"ע.