באר היטב על חושן משפט שנב

סעיף א עריכה

(א) והודה:    בטור כת' ג"כ ונשבעו שניהן וכן הוא ברמב"ם אבל המחבר השמיטו משום דלענין חיוב תשלומי קרן א"צ שבועה ולא נקטינן הא דנשבעו אלא משום חיוב כפל וחומש. והמחבר לא כת' דין כפל וחומש וכמ"ש בסי' שמ"ח וסי' ש"נ. סמ"ע.