באר היטב על חושן משפט קסה

סעיף אעריכה


(א) וזורע:    פי' חזרת וכיוצא בו שאין צריך לגשמים יזרע כולה למטה ולא שיזרע למעלה במקום שהוא שלם ובמקום שהוא נפחת יזרע למטה דאין אדם זורע לחצאין. סמ"ע.


(ב) זה:    הטור מסיק וכ' ז"ל ל"ש אם הן שוכר ומשכיר ל"ש אם הן שותפין שהתחתון גם הוא צריך לתקרה שלא יתקלקל בית הבד שלו ע"כ ור"ל דאף למאן דס"ל בריש סימן קס"ד בתקרת הבית שנפחתה דעל העליון לתקן התקרה שאני התם דאין בעה"ב התחתון צריך לתקרה דניצול ממי הגשמים מחמת הגג שע"ג העליי' משא"כ בזה דאין כאן גג כי אם כיפה דבית הבד הלזה. שם.