באר היטב על חושן משפט שכז

סעיף בעריכה


(א) אחד:    פירוש דלפעמים נותן המקבל כל הצריך לאותו כרם והשדה ופעמים הנותן וכמ"ש בסי' ש"כ ע"ש וע"ל סי' רט"ו ס"ה שכת' הטור והמחבר שם ג"כ מאלו הקנים לענין אם נמכרו בכלל השדה בסתם. סמ"ע.