באר היטב על חושן משפט תה

סעיף אעריכה

(א) לבהמה:    ויש צד רבותא בזה יותר מאם כוון לנגח בהמה זו ונגח בהמה אחרת דהתם מין בהמה אחת היא משא"כ אדם שיש לו מזל ואין דרך השור לכוין אליו לנגחו וה"א דמחשב אונס טפי סמ"ע.

סעיף בעריכה

(ב) פטור:    משום דקלב"מ דחייב מיתה משא"כ בשורו שבעליו אינו חייב מיתה בזה. שם.

סעיף געריכה

(ג) ולדות:    דכתיב כי ינצו אנשים ולא שוורים. שם.