באר היטב על חושן משפט רכא

סעיף אעריכה

(א) לקנות:    כעין דין זה כת' הט"ו באבן העזר סוף סימן כ"ט לענין קדושין ע"ש ועיין בתשו' רשד"ם סי' קע"ג וקע"ד ובתשובת מבי"ט ח"א בשאלות השניות סי' ק"י דף ק"נ.

(ב) קציצה:    עיין בסמ"ע ובט"ז מה שביארו בדין זה ע"ש וע"ל סי' של"ב.