באר היטב על חושן משפט רעא

סעיף בעריכה

(א) ינהיג:    ע"ל סי' קצ"ז וקצ"ח.

(ב) לבדו:    הא דקנה כולה משום דבידו למושכה כולה אליו מראש הבהמ' משא"כ בסעיף שאח"ז באחד רוכב כו' כיון דרוכב קנה הבהמ' בטלה המוסירה שקבוע בראש הבהמ' לגבי הבהמ' וכיון דלא קנה כולה גם מה שביני ביני לא קנה כיון דלא הגביה רק ראש אחד וראש הב' ה"ל כמונח ע"ג קרקע וע"ל סי' קצ"ז ורס"ט עכ"ל הסמ"ע ותימא שהוא נגד הש"ס ב"מ דף ט' ע"א דמוכח שם דמטעם דיכול לנתקו אצלו לא קנה וכמ"ש בסי' רס"ט ס"ה וא"כ צ"ל דכאן קנה המוסירה מה שתפוס בידו וכן הוא בסמ"ג עשין ע"ד דף קנ"ד ריש ע"ג ובהגמי"י פי"ז דגזילה להדיא ע"ש ועמ"ש בסי' קצ"ה ס"ד. ש"ך.

סעיף געריכה

(ג) רוכב:    כאן סתם הרמ"א כדעת הרמב"ם דסבירא ליה דברכיבה לבד אפי' לא הנהיגה ברגליו קנהו ואין כן דעת הרא"ש כמ"ש בסי' קל"ח וסי' קצ"ז ע"ש. סמ"ע.