באר היטב על חושן משפט שמז

סעיף אעריכה


(א) יוזק:    ונראה דאפילו אם לא פירש דבריו דכיון דמסתמא עליו לשומרו שלא יזיק ושלא יוזק והוא פרט וקבל עליו שלא יזיק ה"ל כאילו התנה ואמר שלא קיבל עליו שלא יוזק וכן הוא משמעות ל' רש"י בספ"ק דב"ק ומיהו לדינא נראה דאף אם התנה בפירוש שלא ישמרנו שלא יוזק אפ"ה צריך לשלם חצי נזק באם הזיקו שורו תם דה"ל להשואל לשמור שורו שלא יזיק דלא גרע שורו דמשאיל משור דעלמ'. סמ"ע.


(ב) לשלומי:    נראה דמשלם כפי הדין שהיה המשאיל צריך לשלם דהיינו תם ח"נ ומועד נ"ש דהא לא קבל עליו אלא להיות במקום המשאיל ויהא עליו חיובו שם.


(ג) קבל:    ה"נ פירושו כמ"ש לעיל דכל שפרט ואמר שלא יוזק לחוד ה"ל כאילו פירש ואמר אבל לא שלא יזיק. שם.