באר היטב על חושן משפט קסט

סעיף אעריכה

(א) בור:    עם מים מכונסים או מים חיים שקנאוהו מבעה"ב בסתם או שנפל בחלקו שם והותנה ביניהן בשעת חלוקה שיהיה לו דרך בבית חבירו. סמ"ע.

(ב) ביום:    דמסתמא לא נתרצה לו לקום בלילה ממטתו ולפתוח לו. שם.

סעיף בעריכה

(ג) תגרים:    הלוקחים ממנו ירקות. שם.