באר היטב על חושן משפט י

סעיף בעריכה

(א) נמלך:    אע"פ שאותו הדין כבר שאל את פי החכם שיכול להיות שדין הזה אינו דומה להראשון: סמ"ע.

סעיף געריכה

(ב) המונע:    אפי' אם הדור צריך לו יראה שימנע עצמו מן הדין ויפשר הבע"ד אם אפשר לו. סמ"ע.