באר היטב על חושן משפט שעו

סעיף אעריכה


(א) בשני:    ובטור לא נזכר לאו דלא תגזול ולא תגנוב משום דקרקע אינה נגזלת כמ"ש בסי' שע"א אלא עבירה היא בידו וכמו שכתוב בסימן שנ"ט. סמ"ע.