באר היטב על חושן משפט רפט

סעיף אעריכה

(א) חלקם:    שאינם רוצים לטרוח עבור הקטנים ולהיות השבח לאמצע אלא להטריח ולהשביח חלקן לעצמן כ"כ הסמ"ע ועיין בתשו' רשד"ם סי' רט"ו.

(ב) ובורר:    עיין בר"ן ובריטב"א דגרסי ובוררים ע"ש. ש"ך.

(ג) היפה:    ר"ל שיראו שיהיו החלקים שוין ולא יודחו הקטנים לחלק הפחות ומ"מ א"א לצמצם שיהיו שוין ממש לכן כת' הטור דצריכין לחלק בגורל וכמ"ש הרמ"א בהג"ה. סמ"ע.

(ד) למחות:    ודלא כהריטב"א פ' האיש מקדש דפסק כשמואל. ש"ך.

(ה) שתות:    אע"ג דבעלמא שתות קנה ומחזיר אונא' כמ"ש בריש סימן רכ"ז ביתומים החמירו כמ"ש הט"ו בסי' ק"ט ע"ש. סמ"ע.

(ו) שהגדילו:    נרא' דה"ה קודם שהגדילו אם נתודע לב"ד שטעו בשתות חוזרין אלא אורחא דמלתא נקט דכל ששמו הב"ד בהכי לא נתוודע הטעות דמי יחקור אחר מעשה ב"ד אבל כשיגדלו הן עצמן רגילין ליתן לב ומדקדקים בשלהן ועומדין על הטעות. שם.

(ז) אגוד:    הטעם דה"ל כמו מכירה ואין האפטרופסים רשאין למכור חלקן וכמ"ש הטור בסי' קע"ה גם יתבאר לקמן סי' ר"צ. שם. עיין מ"ש הריטב"א בזה פרק האיש מקדש.

(ח) כמכר:    ע"ל סי' רל"ה ס"ח וס"ט ע"ש.