באר היטב על חושן משפט קפו

סעיף אעריכה


(א) פטור:    דהרי גילה דעתו שאם לא יקבלו ממנו יחזירם להאומן והרי לא קבלו ובשביל ההנאה שהראה בבית חמיו הוא נותן לו שכר מועט מש"ה אין לו דין שואל אלא דין שוכר שחייב בגניבה ואבידה כמ"ש בריש סימן ש"ז עכ"ל הסמ"ע ועיין בתשו' ן' לב ס"ג סי' פ"א.

סעיף בעריכה


(ב) מיד:    נמצא דכל ההנא' של לוקח למוכרו ביוקר יתר ממה שקצבו לו דגם המוכר היה מוציא קונים בכל עת שירצה למכרו בקצבה זו שקצב עמו והוי דומיא דשואל דחייב באונסין משום דכל הנאה שלו. סמ"ע.


(ג) ואינו:    שהרי אין כל ההנאה שלו ועיין בתשובת רשד"ם סי' רי"ט.