באר היטב על חושן משפט קכז

סעיף אעריכה


(א) גירשה:    וכ"ש אם לא גירשה כ"כ הרמ"א באבן העזר סי' פ"ו ס"ב. ש"ך.


(ב) שכל:    כתב הסמ"ע דלה"ט ודעה זו אפי' לא טען הבעל והאדון ברי לי שהמעות הן שלי וגם כתבו עליהן שט"ח ונתנו להן אפ"ה אין להן עליו כלום וכ"כ המ"מ וע' בתשו' מבי"ט ח"א סי' פ"ט ובתשו' מהר"א ששון סי' קצ"ח.


(ג) חולקין:    וס"ל דדוקא אם היו המעות טמונים כשלוה משום דלאגלויי זוזי הוא דבעי אבל באינם טמונים לא ואף בטמונים צריך שיטענו ברי ומקור דינים אלו נתבארו באבן העזר סי' פ"ה ס"ו וע"ל בטור ריש סימן קנ"א עכ"ל הסמ"ע וע' בש"ך.

סעיף בעריכה


(ד) הלוה:    וה"ה מי שיש לו פקדון מהגר דאע"פ שלא עשה לו טוב' אם הית' הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה יחזיר להם ורוח חכמים נוחה הימנו כן הוא הסכמת התוספות והר"ן והטור ועיקר. ש"ך.


(ה) לבניו:    דכל גר כקטן שנולד הוא ונמצא שאינו בתורת ירושה וכמ"ש הט"ו בסימן רס"ד שהמחזיר אבידה לעובד כוכבים כו' וזה נמי אע"פ שאינו עובד כוכבים אלא גר מ"מ לא עדיפי בזה מאחרים. סמ"ע.


(ו) הורתן:    היינו כשאמו היתה ג"כ עובדת כוכבים אבל כשאמו מישראל ונתעברה מעובד כוכבים כיון דבכה"ג אינו יורש לאביו כלל דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כמותה וגם אם היו שניהם חוזרים לסורם לא היה יורש את אביו דבתר אימיה שדינן ליה לא יחזיר להם כן מתבאר מהרא"ש והר"ן. ש"ך.


(ז) בקדושה:    אינו חייב להחזיר ואם החזיר רוח חכמים נוחה הימנו כ"מ ממתניתין סוף שביעית כפרש"י והמחבר וסייעתו ומ"ש הב"ח בזה בדעת הטור דלכתחלה לא יחזיר דפלוגתא דרש"י ור"ת הוא לענין דיעבד כו' לא מחוור אלא העיקר שט"ס הוא בטור וצ"ל כמ"ש המחבר כאן וכן הוא להדיא ברמזים פ"ק דקידושין וכן הוא מסקנת הרא"ש ועיקר. שם.